понеделник, 11 януари 2016 г.

The Hateful Eight - That Crazy Guy Tarantino!

Когато решите да гледате филм на Куентин Тарантино трябва да си имате наум само едно: Този пак ще направи някакъв уникално кървав филм! Защото това е просто неговият личен стил като режисьор. Особено през последните години всички негови филм са пълни с кървави сцени от началото до края. Макар че в този кървавите сцени започнаха някъде по средата. Ако сте със слабо сърце, не ви го препоръчвам.
Омразната Осморка е филм, чието действие се развива няколко години след Гражданската война в Щатите. Ловецът на глави Джон Рут (Кърт Ръсел) пътува към Ред Рок, за да заведе на бесилото престъпничката Дейзи Домергю (Дженифър Джейсън Лий). По време на пътуването, заради настъпващата снежна буря, качва в дилижанса майор Уорън (Самюел Л. Джаксън), също ловец на глави и Крис Маникс, новия шериф на Ред Рок. Снежната буря е голяма пречка и спират за подслон в Галантерията на Мини. Само че Мини я няма, а вместо нея ги посрещат четирима непознати. Принудени от обстоятелствата всички те трябва да останат заедно. Но... наградата за главата на Дейзи е 10 000 $, а когато стане дума за такава голяма сума пари, не можеш да вярваш на никого.
Лично аз намирам филма за доста брутален, кървав и вулгарен. О, колко е вулгарен! Да, всичко това в едно. Защо ли? Защото просто това е стилът на Тарантино. Само той е толкова луд да направи отново филм с такава изпипана до съвършенство бруталност. Само той може да измисли толкова грабващи негативни образи. Защото определено няма съвършени хора.
Актьорският състав отново е подбран много добре - Кърт Ръсел, Самюел Л. Джаксън, Тим Рот, Майкъл Медсън, Чанинг Тайтъм и др. Определено всеки един образ беше изигран много достоверно.
И едно от любимите неща е да изкажа мнението си за музиката. Но как мога да опиша музиката на гениалния Еньо Мориконе?! Има ли изобщо дума, с която да я опиша? Не мисля, че в момента мога да намеря такава, затова само ще спомена, че тази година музиката към Омразната Осморка взе Златен Глобус.
В заключение: Рядко гледам филм от такъв тип, но препоръчвам да го гледате. Да, брутален е. Да, кървав е. Да, има си и насилие и вулгарност, типични за Тарантино. Но филмът е точно този тип филм, какъвто само той може да направи. Никой друг не е толкова откачен, за да създаде такава история.
Ще повторя отново, че ако все пак имате слабо сърце, може и да пропуснете. Но ако искате нещо различно от любовните истории, които преобладаваха през 2015, нека първият филм, който възнамерявате да гледате на кино през тази година бъде Омразната Осморка. Оригинален е!
When you decide to watch a Quentin Tarantino's movie you must have one thing on your mind: This guy will create another amazingly bloody movie! Because this is just his personal style as a director. Especially in the last years all of his movies are full with blood scenes from the beginning to the end. Although in this one they started somewhere in the middle. If you have a weak heart I do not recommend it to you.
The Hateful Eight is a movie which sets place in the United States some years after the Civil War. The bounty hunter John Ruth (Kurt Russell) travels to Red Rock to take there and hang the criminal Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh). During the journey because of the upcoming snow storm they take in the stagecoach another bounty hunter Major Warren (Samuel L. Jackson) and Chris Mannix, the new sheriff of Red Rock. The snow storm is a big obstacle and they stop to rest in Minie's Haberdashery. But Minnie is not there and instead of her they are welcomed by four strangers. Forced by circumstances all of them must stay together. But... the prize for Daisy's head is 10 000 $ and when such a big amount of money is mentioned you can't trust anyone.
Personally I find the movie quite brutal, bloody and vulgar. Oh, how vulgar it is! Yes, all of that in one. Why? Just because this is Tarantino's style. Only he is so crazy to do again a movie with such neat to perfection brutality. Only he can make up so capturing negative characters. Because definitely nobody's perfect.
The cast again is selected very well - Kurt Russel, Samuel L. Jackson, Tim Roth, Michael Madsen, Channing Tatum and others. Definitely every single character was played very authentic.
And one of my favorite thing is to say my opinion about the music. But how can I describe the music by genial Ennio Morricone?! Is there actually a word that can describe it? I don't think that right now I can find one that's why I'll just say that this year Morricone's score for The Hateful Eight won a Golden Globe.
In conclusion: I rarely watch that kind of movies but I recommend this one. Yes, it's brutal. Yes, it's bloody. Yes, there is violence and vulgarity, typical for Tarantino. The movie is this kind that only he can make. No one else is that crazy to create such a story.
I'll mention again if you have a weak heart you cak skip it. But if you want something different from the love stories that were quite a lot in 2015 let the first movie you watch this year is The Hateful Eight. It's original!
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар