сряда, 6 февруари 2013 г.

Misunderstood feminism or how to have a successful marriage?! Oh, come on!!! / Криворазбраният феминизъм или как да имаме успешен брак?! Я стига!!!

Тази сутрин както си пиех зеления чай и нямах работа в офиса реших да проверя един от любимите си сайтове. Прегледах водещите заглавия на новите статии за днес и попаднах на тази статия, която описва една неприятна и грешна според мен теория.
Предварително подчертавам, че авторите на статията само описват книгата за тази теория. Всеки сам ще прецени дали тя е права или не.

This morning while I was drinking my green tea and I didn't have any work at the office I decided to check one of my favorite websites. I was looking through the leading titles of new articles for today and I found one that describes one very unpleasant and wrong according to me theory.
In advance I'm pointing out that the article's authors only describe the book about this theory. Everyone will decide for him/herself if it's right or wrong.

Както писах по-горе, теорията на г-жа/г-ца Венкър е в противоречие с гледната точка на една голяма част от женската общност по мое мнение. Според нея ако си мила, готвиш добре и си фантастична в секса бракът ти ще е сто на сто успешен. Да, ама не казвам аз.

As I have written above, Mrs./Miss Venker's theory is in contradiction with the point of view of one very large part of female community in my opinion. According to her if you are kind, cook well and you're fantastic in sex your marriage will be 100% successful. Yeah, right!

За мен бракът е взаимно уважение, доверие и компромиси от време на време.
Аз си падам малко феминистка, няма да отричам. Има дни, когато мъжете просто ми лазят по нервите, но не ме разбирайте погрешно. Жените не могат да правят всичко, но по нищо не отстъпват и на мъжете. Приятно ми е, когато един мъж ми отваря врата за да мина първа, това показва, че има добро възпитание.Не мога да сменя гумата на колата, това е очевидно. Има области, в които не мога да се справя без мъжка помощ. Поне не и за мен. Но това не означава, че ми е необходим мъж за да се чувствам пълноценна. Мога сама да си платя сметката за телефона и водата. Не са ми и необходими и от него пари за шопинг. Свикнала съм сама да се грижа за себе си. Не ми е и необходимо да се правя на празноглавка за да си намеря съпруг и не очаквам един мъж да търси това. Гледам и да не се правя на многознайка. Понякога ми е много трудно, ако трябва да съм честна, защото се случва мъжът на среща да няма за какво да разговаря с мен.

To me marriage is a mutual respest, trust and compromises from time to time. I won't deny I am a little bit feminist. Somedays men are just walking on my nerves but don't misunderstand me. Women can't do everything but they are as capable as men. I feel good when a man opens the door so I can go first that shows he has good manners. I can't fix the tire all by myself obviously. There are some areas where women can't handle without men's help. But this doesn't mean that I need a man so I can feel complete. I can pay my phone and water bills. I don't need some guy's money so I can go shopping. I'm used to take care of myself. And I don't need to act like an idiot to find a husband and I don't expect a guy to look for that too. I also don't like to act like I know everything. To be honest sometimes it's very hard because it happens the guy is not capable to talk about anything with me.

Така че "Не, благодаря!" Аз няма да съм милата, кротка домакиня. Аз съм личност с мнение и ще го изразявам с гордо вдигната глава. Родена съм във време, където всички сме равни. И мъжете, и жените имат едни и същи задължения в брак. Авторката все едно ни казва: "Мъжът носи заплата, а жената се грижи за къщата и децата и него."
Бракът не е това. Не и според мен.
Предоставям Ви линк към съответната статия. Вие сами ще си прецените дали сте съгласни с това твърдение или вярвате, че бракът е компромиси, уважение и доверие и от двамата.

So "No, thank you!'' I won't be the nice timid housewife. I am a person with a point of view and I will express it with my head held high. I am born in times when we are all equal. And men and women have the same obligations in marriage. The author says like: "Man brings the money and the woman takes care of the house, the kids and him too."
This is not what marriage is. Not according to me.
I add the link to the article. You will choose if you do or don't agree with this statement and you do believe that marriage is compromises, respect and trust from both sides.

Криворазбраният феминизъм или как да имаме успешен брак - Под завивките - Брак - Edna.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар