понеделник, 4 февруари 2013 г.

Нека да Ви се представя! / Let me introduce myself! :)

Казвам се Лина. 

Коя съм аз ли? Аз съм една от много, които от край време обществото намира за странни. Аз съм една от тези, които "готините" децата в училище наричаха било открито, било зад гърба "загубеняци". Но тази дума е минало. Тя повече няма да се употребява, не и от мен, не и в моя блог.
Аз съм мечтател - личност с много идеи, интереси и хобита. И макар, че някои мечти не могат да станат реалност, не спирам и търся нови. Защо ли? Защото ако стоя само на едно място няма да стигна до никъде и няма да открия себе си.
Създаването на този блог ме доближава до осъществяването на една стара моя мечта - да пиша, да отразявам събития от всякакъв характер, да разказвам истории. Може би ще е моята, може би ще е на някой познат, а може би ще е дори и вашата. Защото във всяка история се крие поне една истинска случка.
Ще пиша за всичко, защото човек винаги може да разшири мирогледа си още... и още.
Някой ще каже: "Голяма работа! И други преди теб са си създавали блогове за да пишат".
На този някой казвам: " Значи и те са сбъднали като мен една своя мечта. А ти какви мечти имаш и какво правиш за да ги реализираш?"

My name is Lina.

Who am I? I am one of the many people, who the society from quite sometime thinks are weird. I am one of these people, who "cool" kids in school used to call in our faces or behind our backs "losers". But this word is in the past now. It will be not used anymore, not by me, not in my blog.
I am a dreamer - a person with many ideas, interests and hobbies. And though some dreams can't come true I don't stop to search new ones. Why? Because if I only stay in one place I will go nowhere and I won't find myself.
Creating this blog gets me closer to making an old dream of mine come true - to write, to cover events from all types, to tell stories. Maybe it will be my story, the story of a friend and maybe even yours. Because in every story hides at least one real experience.
I will write about everything, because a person can always extend his/her worldview more... and more. Someone will say: "Big deal! Others before you had also created blogs to write." To this someone I say: "So they have also made their dream come true like me. And what are your dreams and what are you doing to make them come true?"

Няма коментари:

Публикуване на коментар