неделя, 30 юли 2017 г.

Life Update 2017

Днешният пост е не малко, а много по-различен.
Драстична промяна настъпи в живота ми, която не мислех, че ще ми се наложи скоро да направя. Напуснах старата работа и вече имам нова далеч по-спокойна!
Но нека ви обясня как се стекоха обстоятелствата при мен и какво ме провокира да приема тази драстична стъпка.
Работих малко повече от 5 години за бившите си работодатели. За това време получих 5 повишения на заплатата. Смея да твърдя, че трудолюбие и всеотдайност към работата не ми липсват. Заплатата ми беше доста добра. Имах си осигуровки и пр.
Е, добре де! Тогава защо напусна? - сигурно ще попитате.
Отговорът е лесен: Не ми достигаше време за мен и напрежението вече ми идваше в повече.
И така аз взех решението да сменя работното си място. Новата ми работа ми предоставя много свободно лично време и почти никакъв стрес. На старата работа имаше бая стрес. Имала съм случаи, когато клиенти са ми звънели 20 минути преди началото на работния ми ден. А понякога някои са звънели дори и през почивните ми дни. През първата година не беше проблем да вдигна телефона 10 минути по-рано, но после...После станаха по-нахални. Осъзнах, че никой няма да ми върне това допълнително време, което бях изработила. Тези мигове, които съм можела да използвам за някаква спокойна психологическа утеха, нямаше да се върнат. Но вината не беше в клиентите. Вината беше в мен и в началника ми, и в служителите преди мен, и в собственика на фирмата, че ги бяхме научили така.
Бях си обещала, че през 2017-та година аз ще си бъда приоритет. Ще поставям своите нужди и желания на първо място.
Мисля, че съм взела правилното решение, защото близките ми и приятелите ми казват, че съм се превърнала в нов човек.
Няма нищо лошо в това да сте малко егоисти и да си бъдете приоритет от време на време. :)
Today's post is not a little bit but a lot more different.
A drastic change came into my life which I hadn't thought it would have happened to me soon. I quit my old job and I already have a new one much calmer!
But let me explain how everything happened and what pushed me to take this step.
I worked for a little bit more than 5 years for my former employers. For this time my payment was raised 5 times. I dare to say that my hard work and devotion are not missing of my character. My payment was very good. I had my health insurance and etc.
Fine! Then why did you leave? - someone will ask.
The answer is easy. I didn't have enough time for myself and the pressure was way too much for me. And so I took the decision to change my work place. My new job gives me a lot of personal time and almost no stress. There was quite a lot of stress on my previous job. There were situations when customers had phoned me 20 minutes before my on duty time even to start. And some of them have even called during my OFF days. It wasn't a problem during my first year to answer the phone 10 minutes earlier but after that... After that they became way more insolent. I realised than no one will ever return this me time I had spent in work. The moments I could have used for some psychological comfort were gone. But it wasn't the customers' fault. The fault was all mine and to my empoyers and to the workers before me and the owner of the company because we had taught them this way.
I had promised myself that 2017 would be my year. That I would put my needs and wishes first.
I think I have made the right decision because my friends and my family think I am a new person.
There's nothing wrong in being a little bit selfish and to be your own priority from time to time. :)

Няма коментари:

Публикуване на коментар