понеделник, 21 ноември 2016 г.

WestWorld - Better Than The Original Movie

Понеделник е и се сетих, че от много време не съм правила Movie Monday (Кино Понеделник). Е, време е отново да го въведа в графика си. И ревюто ще бъде не върху филм, а върху новия сериал на HBO Западен Свят.
Сериалът определено заплени всички. Но историята на целия сюжет започва още през 1973г., когато Майкъл Крайтън (Джурасик Парк) написва и режисира филма Западен свят, в който участват Джеймс Бролин, Ричард Бенджамин и Юл Бринер. В недалечното бъдеще хората са създали нов вид увеселителни паркове. В тях човек може да се пренесе в друго време и да живее според нравите му. А главното население и атракции на тези паркове са роботите. Компанията Делос е разделила своя парк на три сектора - Древен Рим, Средновековна Европа и Дивия Запад. На пръв поглед всичко в този парк е под контрол и гостите не могат да пострадат, но изведнъж системата се прецаква и сега роботите се превръщат в смъртоносно оръжие. Идеалната ваканция вече не е идеална.
Оригиналния филм е с бюджет 1.25 млн. $ и приходи 10 млн. $. Определено за времето си е бил доста добър. Но понеже живея в 21 век, ефектите не ми направиха кой знае какво впечатление. А и аз по принцип предпочитам и сюжетът да е добър. Уви, в оригинала нещо липсваше поне за мен лично. Цялата история беше просто някак като детска игра. Нямаше основателна причина за промяната в поведението на роботите и всичко се въртеше около гостите.
В новия сериал обаче няма такива пропуски. Първо, безспорно ефектите са чудесни, сюжетът е много по-сложен и главните действащи лица са самите роботи. Тук вече има ясни причини за грешките в компютърната система. Друга разлика е, че тематиката на парка е само Дивия Запад. Но очевидно паркът е един вид лабиринт.
Актьорският състав е чудесен. Имаме Евън Рейчъл Ууд, на която аз не съм кой знае какъв фен, но тук определено изпъква с тази роля. Джефри Райт - в ролята на Бернард, един от основните инженери в Делос. Бен Барнс - ако играеше ролята си в Дориан Грей (2009) също толкова вулгарно колкото в този сериал, щях да го харесам там. Танди Нютъм определено предизвиква моите симпатии към героинята й. Родриго Санторо е в съвсем различно ампоа от това, което сме свикнали да гледаме. Тук образът му е много по-мъжествен и груб. И за финал оставям най-доброто - Ед Харис и невероятния сър Антъни Хопкинс. Не мога да намеря достатъчно добри думи за тези двама актьори. Тяхното присъствие в сериала играе достатъчно добра реклама. Особено Антъни Хопкинс - неговата игра просто не е игра. Той напълно се превъплъщава в образа на д-р Форд.
И любимата ми част - музиката. Музиката е дело на Рамин Джавади, който също така е работил по Игри на Тронове. Нищо чудно, че музиката ми хареса. Въпреки, че сериалът е с тематика за Дивия запад, музиката е много по-модерна и нежна.
В заключение: Мисля, че си намерих нов любим сериал. Препоръчвам ви да го гледате и да прецените сами за себе си колко може да ви повлияе тази история. Телевизионните критици му дадоха доста добри оценки. Аз преценям, че си заслужава да отделя 1 час от времето си за да следя историята на Долорес и останалите роботи.
It's Monday and it came to my mind that I haven't done Movie Monday for a while. It is time to put it back in my shedule. And the review will be not about a movie, but about the new TV show WestWorld on HBO.
The series definitely got the attention of everyone. But the whole story begins back in 1973 when Michael Crichton (Jurassic Park) writes and directs the original movie WestWorld, which star James Brolin, Richard Benjamin and Yul Brynner. In the near future people have created new kind of amusement parks. There a person can go to a set from another time and live according to the customs of it. And the main population and attraction of these parks are the robots. Delos Company has separated its park to three different sectors - Ancient Roman World, Medieval Europe and American Old West (West World). At first sight everything in the park is under control and the guests can't get hurt but suddenly the system messes up and now the robots become a lethal weapon. The prefect vacation is no longer perfect.
The original movie is with a budget $1.25 million and box office $10 million. Definitely for its time it has been quite good. But because I live in 21st century the visual effects didn't impress me. And usually I am way more impressed by the plot. But something was missing in the original story for me. The whole story was somehow like a kids play, like a game. There wasn't a specific reason for the change in robots' behavior and the whole plot was about the guests pretty much.
There are no such skips in the new TV show. Firstly, without a doubt the visual effects are great, the plot is way more complicated and the main characters are the robots in the park. Here there are specific reasons for the defaults in the computer system. Another difference is that the park is based only in American Old West. But it seems like the park is some sort of a maze.
The cast is wonderful! We have Evan Rachel Wood, I'm not her biggest fan, but she definitely stands out with this role. Jeffrey Wright is Bernard, one of the main computer engineer of Delos. Ben Barnes - if he had play his role in Dorian Gray (2009) just as vulgar as this one, I wouldn have liked him there. Thandi Newton for sure has my sympathy to her character. Rodrigo Santoro is in a whole new image than we have used to see him in. Here he is way more masculine and rougher. And I left the best for last - Ed Harris and the incredible sir Anthony Hopkins. I can't find good enough words for these two actors. Their presence is an enough advertisement for the show. Especially Anthony Hopkins - his play is not a play. He completely becomes Dr. Ford.
And my favorite part - the music. The music is composed by Ramin Djawadi, who has also created the music of Game Of Thrones. No wonder that I like it so much. Although the park is with Old West theme the music is way more modern and gentler.
In conclusion: I think I have a new favorite TV show. I recommend you to watch it and to decide for yourself how much this story can affect you. The TV critics gave it quite good reviews. Personally I will spare 1 hour of my time to follow the story of Dolores and the other robots.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар